Доступ до публічної інформації

Загальні відомості

Повідомляємо, що виконання запитів, які потребують виявлення інформації за архівними документами не відносяться до категорії запитів, що підпадають під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації». Порядок розгляду та виконання таких запитів регулюється положеннями законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію» та «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

Робота по забезпеченню та здійсненню права кожного на доступ до публічної інформації в держархіві області виконується згідно з вимогами Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Відповідальний за надання публічної інформації – Начальник відділу інформаційних технологій, оцифрування та реставрації документів Горбачов Олександр Валерійович

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок доступу до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

Згідно п.2 статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Статтею 13 зазначеного Закону визначені розпорядники інформації, які відповідно до статті 14 зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення.

Статтею 15 зазначеного Закону визначено, які саме види документів підлягають оприлюдненню. Архівні установи області не є розпорядниками публічної інформації, яку створюють органи виконавчої влади, підприємства, установи. Виходячи з основних завдань роботи, архіви забезпечують формування, облік, зберігання та використання документів Національного архівного фонду, як ретроспективної інформації. Таким чином, на виконання запитів про інформації, що надійшли до архівної установи, розповсюджуються норми Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію».

Порядок подання запиту на публічну інформацію

Запит на отримання публічної інформації може подаватися в усній, письмовій або іншій формі (по пошті, по факсу, телефоном, електронною поштою). Заявниками можуть бути фізичні і юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Письмовий запит на публічну інформацію подається шляхом заповнення типової форми запиту на публічну інформацію або в довільній формі і повинен містити в собі:

– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) заявника, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (телефону) при його наявності;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити, зміст документу, відносно якого подано запит, якщо заявнику це відомо;

– підпис і дату при умові подачі запиту в письмовій формі.

Публічна інформація на запит надається безкоштовно. Відповідь на запит надається в строк не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. Термін розгляду запиту може бути подовжений з обгрунтуванням такого подовження. Про подовження терміну заявник інформується в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту. Відмова в задоволенні запиту на інформацію з обгрунтуванням відмови надається в письмовій формі.

Форми для подання (письмового, усного, по електронній пошті) запита на отримання публічної інформації від фізичних і юридичних осіб, а також від об’єднань громадян без статусу юридичної особи завантажити форми.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності

Згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.