Державна архівна служба України
  Державний архів Донецької області
  Укр
  Рус
  Eng
 Про насЗагальні відомості

Державний архів Донецької області є структурним підрозділом облдержадміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації.
Державний архів Донецької області підзвітний та підконтрольний голові облдержадміністрації та Державній архівній службі України (Укрдержархіву).

Основним завданням державного архіву є забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства.
Державний архів виконує наступні завдання:
 • здійснення управління архівною справою і діловодством на території області, координація діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства;
 • внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійного зберігання цих документів, використання відомостей, що в них містяться;
 • проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ;
 • здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
 • здійснення науково-методичного керівництва та контролю за діяльністю Донбаського регіонального центру страхового фонду документації.

  Державний архів відповідно до покладених на нього завдань:
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • забезпечує постійне зберігання, охорону, реставрацію, консервацію документів Національного архівного фонду та інших документів, які передані до державного архіву;
 • створює страхові копії та копії фонду користування документів, що зберігаються в державному архіві;
 • надає користувачам архівні документи і довідковий апарат до них, інформує про документи, відомості з яких можуть бути ними використані;
 • забезпечує видачу архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб;
 • надає платні послуги юридичним і фізичним особам в установленому законодавством порядку.

  Детально з основними завданнями, правами, принципами керівництва та діяльності державного архіву можна ознайомитись в документах:
  "Положення про державний архів Донецької області"
  (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.01.2017 № 20),       [Розміщено 22.09.2017]
  "Регламент роботи державного архіву Донецької області"
  (наказ держархіву від 24.05.2012 № 33)


 • Послуги, що надає держархів області

  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2014 року № 644 «Про внесення змін в розпорядження голови облдержадміністрації від 29 липня 2014 року № 590» державний архів Донецької області перереєстровано у м. Краматорськ, фактичне розташування у м. Костянтинівка. Держархів області призупинив діяльність по використанню архівнихдокументів з 08.12.2014, у зв’язку з тим, що документи залишились у м. Донецьк, на території тимчасово непідконтрольній органам державної влади України.


  У зв’язку з цим архівні довідки не видаються. У відповідь на запити громадян надається безкоштовна негативна відповідь про неможливість виявлення інформації за фондами держархіву області.


  Колегіальні органи архіву


  Структура архіву
  Апарат управління
  Шишолік Ірина Василівна
  - Керування діяльністю держархіву області, забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства на території області;
  - Контролювання стану архівної справи та діловодства на території області;
  - Представлення архіву у взаємовідносинах з Укрдержархівом, облдержадміністрацією, центральними державними архівами, регіональними державними архівами, органами державної влади і місцевого самоврядування, а також з підприємствами, організаціями, установами, об’єднаннями громадян;
  - Координація діяльності: кадрової служби; сектору економіки та фінансового забезпечення; юридичної служби; режимно-секретного органу;
  - Розпорядження коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису державного архіву;
  - Призначення на посади та звільнення з посад державних службовців державного архіву;
  - Приймання на роботу та звільнення з роботи працівників державного архіву, які не є державними службовцями;
  - Забезпечення дотримання працівниками державного архіву правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
  - Вирішення питань про видачу документів Національного архівного фонду, що зберігаються в державному архіві, підприємствам, установам і організаціям у тимчасове користування та про доступ користувачів до роботи з документами;
  - Очолювання колегії державного архіву та ряду постійно діючих і тимчасових рад та комісій, створених в державному архіві, редколегії журналу «Архивная летопись Донбасса»
  Директор архіву
  Шишолік Ірина Василівна

  тел. (06272) 2-52-05
  Заступник директора - начальник відділу організації та координації архівної справи
  Новікова Каріна Анатоліївна
  - Реалізація на території області державної політики в галузі архівної справи і діловодства;
  - Забезпечення взаємодії держархіву області з архівними установами області, структурними підрозділами облдержадміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду і контролю, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями;
  - Контролювання виконання планових показників та проведення аналізу роботи архівних установ області;
  - Організація роботи по підготовці нормативно-методичних документів з питань формування Національного архівного фонду, ведення архівної справи і діловодства;
  - Координація роботи: відділу організації та координації архівної справи; відділу формування НАФ та діловодства; головного наукового співробітника; сектору документоведення держархіву; архівних установ області;
  - Організація підготовки пропозицій щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників архівних установ області;
  - Очолювання комітету з конкурсних торгів; комісії з кадрових питань; комісії по атестації робочих місць; комісії з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби; комісії із складання іспиту з перевірки знань з питань охорони праці в державному архіві
  - Є заступником голови колегії державного архіву;
  - Організація і координація роботи з питань охорони праці і створення належних умов праці в архівних установах області
  Заступник директора - начальник відділу організації та координації архівної справи

  Новікова Каріна Анатоліївна

  тел. (06272) 2-10-61

  Заступник директора — начальник відділу використання інформації документів
  Пирожкова Наталья Викторовна
  - Реалізація на території області державної політики в галузі інформатизації архівної справи та використання документів;
  - Організація постійного зберігання та облік документів НАФ в архівосховищах державного архіву;
  - Координація створення та вдосконалення системи науково-довідкового апарату до документів, які зберігаються у державному архіві;
  - Створення умов переведення традиційних архівних технологій на нові інформаційні технології;
  - Забезпечення доступу до архівної інформації в електронному вигляді, функціонування технологічних процесів, комп’ютерних баз даних та інформаційних систем;
  - Організація господарського та матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів державного архіву;
  - Координація діяльністі: відділу фізичного збереження документів і інформаційно-пошукових систем; відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату; відділу використання інформації документів; адміністративно - господарського відділу; архівних установ області з питань інформатизації архівної справи;
  - Організація підготовки пропозицій щодо розроблення та організації роботи з документами в електронному вигляді;
  - Відповідання за стан протипожежної безпеки в державному архіві;
  - Організація заходів щодо мобілізаційної підготовки та діяльності державного архіву у надзвичайних ситуаціях;
  - Очолювання науково-методичної ради; комісії з обліку друкованих видань державного архіву; інвентаризаційної комісії; пожежно-технічної комісії

  Пирожкова Наталя Вікторівна

  тел. (06272) 2-52-05
  Головний спеціаліст-юрисконсульт
  - Забезпечення правильного застосування законодавства в державному архіві;
  - Підготовка висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності державного архіву;
  - Перевірка на відповідність вимогам чинного законодавства та здійснення правової експертизи проектів наказів державного архіву та інших документів правового характеру, що стосуються діяльності державного архіву;
  - Ведення претензійно-позовної роботу в державному архіві;
  - Організація роботи, пов’язаної з укладанням договорів, участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів державного архіву;
  - Забезпечення подання на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Донецькій області нормативно-правових актів державного архіву, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер
  Головний спеціаліст-юрисконсульт

  Кохановська Ольга Леонідівна

  тел. (06272) 2-52-05
  Головний науковий співробітник
  - Координує діяльність та здійснює організаційно-методичне керівництво архівними установами області;
  - Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом архівної справи на території області, вживання необхідних заходів щодо його поліпшення;
  - Здійснює контроль за виконанням плану та проведення аналізу роботи архівних установ області;
  - Забезпечує вирішення організаційних питань, що пов’язані з заходами, що проводяться сумісно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, архівними установами області. Бере участь в їх проведенні;
  - Бере участь у роботі дорадчих органів, до складу яких входить. Є головою експертно-перевірної комісії державного архіву;
  - Визначає основні напрямки роботи державного архіву в галузі формування Національного архівного фонду (далі – НАФ). Організовує роботу з включення документів до НАФ або виключення документів з нього;
  - Здійснює методичне керівництво за підготовкою нормативно-методичних документів з питань формування НАФ, ведення архівної справи та діловодства;
  - Здійснює рецензування нормативно-методичних розробок з питань формування НАФ та діловодства.
  Головний науковий співробітник:

  Широбокова Л.І.

  тел.: (06272) 2-10-61
  Головний науковий співробітник
  - Здійснює методичне керівництво архівною справою та діловодством в області;
  - Забезпечує методичну підготовку проектів нормативних і методичних документів з архівної справи, організації діловодства;
  - Забезпечує проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ області;
  - Вивчає проблеми в роботі архівних установ області після переміщення на територію, підконтрольну органам державної влади України та визначає оптимальні кроки щодо їх вирішення;
  - Здійснює контроль за складанням плану роботи та звіту про роботу державного архіву (ф.110), проводить аналіз щодо його виконання;
  - Здійснює науково-методичне керівництво щодо впровадження досліджень з важливих проблем архівної справи, забезпечує координацію діяльності архівних установ області у напрямку науково-методичної, інформаційної роботи та роботи з забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату;
  - Визначає сферу застосування результатів методичних досліджень і розробок та забезпечує керівництво практичною реалізацією цих результатів. Виступає з науковими доповідями, статтями, оглядами та повідомленнями, здійснює рецензування методичних робіт, посібників і програм, проводить екскурсії та читає лекції згідно з установленими нормами;
  - Здійснює рецензування нормативно-методичних розробок з питань архівної справи та діловодства, наукових довідників.
  Головний науковий співробітник:

  Буценко Н.Д.

  тел.: (06272) 2-52-05
  Відділи та структурні підрозділи
  Відділ організації та координації архівної справи
  - Організація роботи з розробки цільових програм розвитку архівної справи в області;
  - Складання перспективних, річних планів розвитку архівної справи;
  - Підготовка пропозицій по розвитку мережі архівних установ області;
  - Координація діяльності і контроль роботи архівних установ області;
  - Організація методичної роботи в галузі архівознавства, документоведення;
  - Проведення виїзних семінарів з обміну досвідом роботи архівних установ області;
  - Вивчення, узагальнення, розповсюдження світового та українського досвіду роботи архівних установ;
  - Організація вивчення та підвищення кваліфікації працівників архівних установ області
  Заступник начальника відділу:

  Василенко Інна Вікторівна

  тел.: (06272) 2-10-61
  Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства
  - Організація формування Національного архівного фонду (далі – НАФ), проведення заходів, спрямованих на поповнення НАФ документами історико-культурної спадщини України;
  - Здійснення контролю за впровадженням законодавчих актів та нормативних документів з питань архівної справи та діловодства в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування;
  - Здійснення контролю за діяльністю експертних комісій, служб діловодства, архівних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, забезпечення обліку та збереженості документів НАФ;
  - Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи архівних установ з профільних напрямків відділу.
  Начальник відділу:

  Алімова Наталя Миколаївна

  тел.: (06272) 2-10-61
  Відділ забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату
  - Забезпечення постійного зберігання, обліку документів Національного архівного фонду (далі – НАФ) в архівосховищах державного архіву;
  - Нормативно-методичне забезпечення та контроль за державним зберіганням та обліком документів НАФ, які зберігаються у державному архіві, державних архівних установах, в інших власників документів НАФ, консультування їх з профільних питань;
  - Створення та вдосконалення системи науково-довідкового апарату до документів, які зберігаються у державному архіві;
  - Надання методичної допомоги та контроль за створенням науково-довідкового апарату у державних архівних установах та в інших власників документів НАФ;
  - Надання методичної й консультативної допомоги з питань цілості архівних документів
  Начальник відділу:

  (вакансія)
  Відділ використання інформації документів
  - Організація роботи зі зверненнями громадян, особистий прийом громадян, розгляд питань, порушених у зверненнях, підготовка проектів відповідей;
  - Виконання запитів юридичних і фізичних осіб;
  - Проведення систематичного аналізу та узагальнення звернень громадян з метою виявлення суспільно значущих проблем, які потребують невідкладного розв’язання, інформування про це керівництва держархіву області, Державної архівної служби України та облдержадміністрації;
  - Організація роботи користувачів в читальних залах;
  - Організація роботи по виконанню запитів з надання публічної інформації фізичним, юридичним особам, об'єднанням громадян;
  - Проведення роботи із засобами масової інформації;
  - Інформування громадськості, органів державної влади і місцевого самоврядування зі складом і змістом документів НАФ
  Заступник начальника відділу:

  Вакансія

  тел. (06272) 2-15-42
  Відділ фізичного збереження документів і інформаційно-пошукових систем
  Начальник відділу

  Горбачов Олександр Валерійович

  тел. (06272) 2-52-05
  - Забезпечення фізичного збереження документів Національного архівного фонду (далі – НАФ), створення страхового фонду та фонду користування на документи;

  - Вивчення політики інформатизації архівної справи в області.

  Адміністративно-господарський відділ
  - Організація господарського та матеріально-технічного забезпечення діяльності структурних підрозділів державного архіву;
  - Здійснення контролю за належним технічним, санітарним і протипожежним станом службових приміщень, закріплених за державним архівом;
  - Здійснення контролю за ефективним і раціональним використанням енергоносіїв та майна державного архіву;
  - Забезпечення цілісності майна та інших цінностей, переданих на збереження особі, на яку покладено повну матеріальну відповідальність;
  Начальник відділу:

  Бовкуненко Петро Володимирович

  тел. (06272) 2-52-05
  Сектор управління персоналом
  - Реалізація державної політики з питань управління персоналом у державному архіві;
  - Забезпечення здійснення директором архіву своїх повноважень з питань управління персоналом;
  - Забезпечення організаційного розвитку державного архіву;
  - Добір персоналу державного архіву;
  - Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
  - Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
  - Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
  Завідувач сектору:


  Талалайкіна Ганна Сергіївна

  тел. (06272) 2-52-05
  Сектор економіки та фінансового забезпечення
  Вакуленко Ася Василівна
  - Ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності державного архіву, складення звітності;
  - Відображення у документах достовірної інформації у повному обсязі про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
  - Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного відображення у повному обсязі операцій з бухгалтерського обліку та звітності;
  - Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
  - Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
  Завідувач сектору:

  Вакуленко Ася Василівна
  Сектор документоведення
  - Забезпечення чіткої організації діловодного обслуговування в державному архіві;
  - Забезпечення своєчасного розгляду документації, яка надходить до держархіву та подається на розгляд керівництву;
  - Забезпечення систематичного контролю за своєчасним виконанням документів;
  - Прийом, реєстрація, облік та доставка документів по підрозділам;
  - Організація роботи по прийому відвідувачів керівництвом держархіву з особистих питань
  Завідувач сектору:

  Якубовська Лілія Віталіївна

  тел.: (06272) 2-52-05  З історії архівного будівництва в Донбасі

  Перше будівля Сталінського обласного архіву
 • До 1917 року державних архівів не було, документи зберегалися в відомствах;
 • травень 1920 р. - створені архівні комісії при відділах народної освіти зі збору матеріалів управлінь дореволюційного періоду;
 • 3 січня 1922 р. - створено Донецьке губернське архівне управління (губарх) при президії Донецького губвиконкому;
 • 1924 р. - при губарху створено губернський історичний архів (приміщення не було);
 • 1925 р. - ліквідовані губернські управління, створені Артемівське, Сталінське і Маріупольське окружні архівні управління;
 • червень 1929 р. - створено крайовий історичний архів промисловості Донбасу;
 • вересень 1930 р. - ліквідовані окружні архівні управління, 1 жовтня 1930 р. створені Артемівське, Маріупольське і Сталінське міські архівні управління;
 • березень 1932 р. - Сталінське міське архівне управління і крайовий історичний архів промисловості Донбасу реорганізовано в Сталінський державний історичний архів. Артемівське і Маріупольське архівні управління реорганізовано в державні історичні архіви;
 • 29 вересня 1932 р. - на базі Сталінського державного історичного архіву створено Донецькій обласний історичний архів;
 • жовтень 1932 р. - створено Донецьке обласне архівне управління, почали створюватись міські та районні державні архіви;
 • червень 1938 р. - Донецьку область поділено на Сталінську і Ворошиловградську. Донецький обласний історичний архів перейменований в Сталінський;
 • листопад 1938 р. - архівні установи передані до системи Наркомату внутрішніх справ на правах архівного управління; Будівля колишнього партійного архіва Донецького обкома партії (збудовано в 1973рр.) Сучасна будівля архіву (збудована в 1965рр.)
 • 25 листопада 1938 р. - Сталінський обласний історичний архів перейменований в Сталінський обласний архів у м.Сталіно, Артемівський історичний архів - в Сталінський обласний архів у м.Артемівськ, Маріупольський історичний архів - в Сталінський обласний архів у м.Маріуполь;
 • 1944-1946 рр. - повернуті з евакуації фонди Артемівського і Маріупольського архівів влилися у склад Сталінського обласного архіву, історичні архіви у м.Артемівськ і м.Маріуполь припинили існування;
 • червень 1960 р. - архівні установи вивели з підпорядкування Міністерства внутрішних справ;
 • листопад 1961 р. - у зв`язку з перейменуванням Сталінської області в Донецьку, Сталінський обласний архів перейменовано в Донецькій обласний архів;
 • червень 1980 р. - отримав назву Державного архіву Донецької області;
 • листопад 1988 р. - ліквідовано архівний відділ Донецького облвиконкому, його функції керівництва архівною справою в області передані держархіву області;
 • 16 жовтня 1991 р. - до складу фондів держархіву Донецької області увійшли документи колишнього Донецького обкому Компартії України.  Більш детальніше про історію архівного будівництва в Донбасі можна прочитати в статтях:

  Архівна система Донецької області: шлях в 75 років

  Історія партійного архіву Донецької області

  Доля архівних фондів Донецької області в роки Великої Вітчизняної війни


 • Державний архів Донецької області © 2019 р.