Порядок розгляду письмових звернень громадян в державному архіві Донецької області

Держархівом області розглядаються звернення громадян в Порядку установленому Законом України «Про звернення громадян» (далі – Закон). Ст. 3 Закону визначено, що під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Також, держархівом області готуються інформаційні документи (архівні довідки, копії та витяги) на запити щодо надання інформації за документами Національного архівного фонду (соціально-правові, персональні, майнові та тематичні).

Законодавство України з питань звернень громадян:

Закон України « Про звернення громадян»

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

Порядок розгляду письмових звернень громадян в Донецькій обласній державній адміністрації

Порядок виконання архівними установами запитів юридичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)

Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної влади

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про звернення громадян» (далі – закон) установа має право відмовити громадянину в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні). Рішення про відмову доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Враховуючи положення ст. 4 Закону громадянин має право оскаржити рішення, дії (бездіяльність), внаслідок яких:

– порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);

– створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

– незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

Згідно ст. 15 Закону України «Про звернення громадян», рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), Відповідно до ст. 17 Закону, скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Окрім вищого органу, скарга може подаватися до органу, який контролює дотримання Закону, зокрема до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Згідно із ст. 28 Закону, контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, згідно із Законом України «Про звернення громадян».

Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина. За наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років.